Ausbildung

ใครเป็นใคร ในการทำ Ausbildung 

Duale Ausbildung หรือ ระบบการเรียนสายอาชีพในเยอรมนี ที่มีทั้งการเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ ควบคู่ไปกับการทำงานจริงๆในบริษัทฝึกอบรม จุดเด่น คือ ได้ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจริงๆ

…แต่กว่าจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับมากขนาดนี้ ได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นการทำงานร่วมกันของบุคคลหลายส่วน

บทความนี้เราจะมาดูกันว่า ใครบ้างที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะทำให้การทำฝึกอบรมของคุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด

Quotes8

การเรียนสายอาชีพในเยอรมนี ระบบที่ได้รับการยอมรับของตลาดแรงงานมากที่สุด คือ การเรียนควบคู่กันระหว่างการฝึกทำงานจริงๆในบริษัท และการเรียนภาคทฤษฎีที่โรงเรียนฝึกอาชีพ

ดังนั้นเราจะเริ่มจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของภาคปฏิบัติก่อน เพราะเป็นส่วนที่เราใช้เวลามากที่สุด ประมาณ 75% ของตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

1️⃣ Ausbildender คือ ผู้ฝึกอบรม ในที่นี้ หมายถึง บริษัทที่รับคุณเข้าฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรม อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น GmbH หรือ บริษัทในรูปแบบต่างๆ

ผู้ที่รับผิดชอบ คือ เจ้าของบริษัท หรือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  นอกจากนี้แล้ว Ausbildender คือ คู่สัญญาในสัญญาการจ้างงานของคุณ

2️⃣ Ausbilder คือ ผู้ฝึกสอน มีหน้าที่ดูแลและฝึกอบรมคุณโดยตรง

ต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งลักษณะนิสัย ทัศนคติ มีความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ของแต่ละสาขาอาชีพได้อย่างดี

นอกจากนี้ ที่สำคัญ คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีใบรับรองของ AEVO หรือ Ausbilder-Eignungsverordnung หรือ เรียกสั้นๆว่า Ausbilderschein ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

ทุกบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับการฝึกอบรม จะต้องมี Ausbilder อย่างน้อย 1 คน ในบริษัทที่มี Ausbilderschein อาจจะเป็น เจ้าของบริษัทเอง (Ausbildender) หรือไม่บริษัทก็ต้องจ้างคนที่มีใบรับรองนี้ เพื่อทำงานฝึกอบรม

หน้าที่ของผู้ฝึกสอน (Ausbilder) มีอะไรบ้าง

 • จัดการ วางแผน การฝึกอบรมของคุณที่เกิดขึ้นในบริษัททั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบการฝึกอบรม เช่น ปีแรก คุณจะต้องทำงานที่แผนกไหน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่
 • ประเมินการทำงานของคุณ ร่วมกับหัวหน้าแผนก หรือ หัวหน้างานของคุณ
 • ดูแล ติดต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานของคุณกับครูประจำชั้นในโรงเรียนฝึกอาชีพ
 • เป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของคุณ ให้เป็นไปตามที่กำหนด และให้ได้มาตรฐานของกฏหมายที่กำหนดไว้

3️⃣ Ausbildungsbeauftragte คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก Ausbilder ให้เป็นผู้สอนงาน Azubi

ในการสอนงานให้กับ Azubi อาจจะมีหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นพนักงาน หรือ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแผนก และจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่เหมาะสม มีความรู้ในเนื้อหาของงาน

Ausbildungsbeauftragte หรือ ผู้สอนงาน ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรอง (Ausbilderschein) เพราะอยู่ภายใต้การดูแลของ Ausbilder หรือ ผู้ฝึกสอน

ตามกฎหมายแล้ว ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการฝึกอบรม คือ Ausbildender และ Ausbilder เท่านั้น ส่วนผู้ช่วยจะถือตามกฎหมายว่าไม่ได้มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบ เช่น

ถ้า Azubi สอบไม่ผ่านแล้วร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ว่าที่เขาสอบไม่ผ่าน เป็นเพราะบริษัทไม่ได้มีการเรียน การสอนเนื้อหางานในหัวข้อดังกล่าว คนแรกที่มีความผิดทางกฎหมาย คือ  บริษัท และบริษัทสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ฝึกสอน (Ausbilder) ได้

4️⃣ Auszubildende หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า Azubi คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม หรือ เรานั่นเองค่ะ 😊

การเรียนสายอาชีพ การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีคนเรียน

หน้าที่ของคุณในฐานะ Azubi คือ การเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ บริษัทมีหน้าที่สอนงานให้คุณอย่างเต็มที่ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม วันหยุดพักร้อน เวลาทำงาน ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว เหมือนกับพนักงานประจำทั่วไป 

ถ้าใครที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ขึ้นไปอีก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 👉 สิทธิและหน้าที่สำคัญต่างของ Azubi

การที่คุณจะเรียนสายอาชีพในระบบคู่ได้ ที่สำคัญ คือ คุณจะต้องหาที่ฝึกอบรมให้ได้ 

ขั้นตอนการหาที่ฝึกอบรม เหมือนกับการหางานทั่วไป คือ ยื่นเอกสารสมัครงาน (จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวและใบประกาศนียบัตรต่างๆ) และมีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์งาน … แต่บริษัทจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นการทำการฝึกอบรมสาขาอะไร

5️⃣ Berufsschule คือ โรงเรียนฝึกอาชีพ 

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกอาชีพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก อย่างที่เรารู้ๆกันว่า เรียนสายอาชีพในระบบคู่นั้น หมายถึง การเรียนรู้จากแหล่งความรู้ 2 แห่ง นั่น คือ บริษัทที่ฝึกอบรมและโรงเรียนฝึกอาชีพ 

การเรียนภาคทฤษฎีและความรู้เฉพาะทาง เกิดขึ้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพ แล้วเรานำความรู้ที่เรียน มาใช้ในภาคปฏิบัติ คือ ฝึกทำงานจริงๆที่บริษัท ห้างร้านที่รับคุณเข้าฝึกอบรม 

6️⃣ zuständige Stelle หรือ หน่วยงานที่รับผิด

เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการฝึกอบรมในเขตพื้นที่ ที่คุณอาศัยอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น

 • IHK (Industrie- und Handelskammern) คือ ผู้ที่ดูแล และควบคุมคุณภาพของการฝึกอบรมงานด้านงานเชิงพาณิชย์ การค้าขาย ส่งออกและงานอุตสาหกรรมต่างๆ  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนายจ้างในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณสมบัติ ให้ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตของบริษัทต่างๆด้วย
 • HWK (Handwerkskammer) ก็จะดูแลในงานด้านการช่างฝีมือต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะควบคุมและดูแลเฉพาะในส่วนของภาคปฎิบัติเท่านั้น

Gut zu wissen - รู้ไว้ก็ดีนะ 

บริษัทฝึกอมรมและโรงเรียนฝึกอาชีพ ไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานเดียวกัน

บริษัทฝึกอมรม (Ausbildungsbetrieb)

จะอยู่ภายใต้การดูแลของ zuständige Stelle หรือ หน่วยงานที่รับผิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่คุณเรียน

และข้อควรปฏิบัติทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Ausbildungsordnung (ข้อบังคับสำหรับการฝึกอบรม) และ พระราชบัญญัติการฝึกอาชีพ หรือ ฺBerufsbildungsgesetz(BBiG) ซึ่งกำหนดใช้เหมือนกันหมดทุกรัฐในเยอรมนี

โรงเรียนฝึกอาชีพ (Berufsschule)

จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้นแผนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นใน บริษัทฝึกอมรมและโรงเรียนฝึกอาชีพ จะใช้คนละฉบับกัน นั่นหมายถึงว่า เนื้อหาอาจจะไม่เหมือนกัน 100% หรือ ช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้ออาจจะไม่ตรงกัน

สรุปผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกอมรม

ภาคปฎิบัติ

 • Ausbildender คือ ผู้ฝึกสอนในที่นี้หมายถึงบริษัทที่รับคุณเข้าฝึกอบรม
 • Ausbilder คือ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและฝึกอบรมโดยตรง
 • Ausbildungsbeauftragte คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงาน Azubi
 • Auszubildende (Azubi) หรือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

ควบคุมและดูแลโดย หน่วยงานที่รับผิดของรัฐ (zuständige Stelle) ที่ดูแลเกี่ยวกับการดำเนิกการการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี

 • Berufsschule คือ โรงเรียนฝึกอาชีพ 

ควบคุมและดูแลโดย ผู้ตรวจการโรงเรียน (Schulaufsichtsbehörde) ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐที่รับผิดชอบในการติดตามและควบคุมการทำงานของสถาบันการศึกษา บุคลลากร คุณภาพของการเรียนการสอน เป็นต้น

ทำไมคุณจึงควรจะทำ Ausbildung ในเยอรมนี

ทางรัฐบาลเยอรมนีให้การสนับสนุนในการเรียนสายอาชีพระบบคู่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มาดูกันมา ทำไมคุณจึงควรจะเรียนสายอาชีพในเยอรมนี

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเรียนจบแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ หรือต้องการปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตการทำงาน หรือ แต่งงานแล้วย้ายอยู่เยอรมนี แล้วไม่รู้จะทำอะไรดี การฝึกอบรมอาจเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณด้วยเหตุผลหลาย

 • เรียนจบแล้วมีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการ
 • เก่งภาษาเร็วขึ้น จากประสบการณ์เราได้ใช้ภาษาเยอรมันจริงๆ ก็ตอนเริ่มทำงาน
 • สร้างรากฐานที่มั่นคง สำหรับชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในต่างวัฒนธรรม ซึ่งจากประสบการณ์ว่า สังคมการทำงานของเยอรมัน ต่างกับสังคมการทำงานของไทยมาก
 • ความหลากหลายในการทำงาน มีตำแหน่งการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถทุกๆด้าน สามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการและเหมาะกับคุณได้
 • มีรายได้ระหว่างการฝึกอบรม
 • มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งตรงกันข้ามกับการเรียน การฝึกอาชีพคุณจะได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานในชีวิตประจำวันโดยตรง
 • หลังจากการฝึกอบรม โอกาสที่บริษัทจะรับคุณเข้าทำงานต่อเลยสูงมาก
 • โอกาสที่ดีสำหรับความก้าวหน้า เช่น การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

รับรองเลยว่า คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทและที่โรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตการทำงาน ของคุณต่อไป